Sporná agenda vymáhání pohledávek

Poskytuji zastoupení v soudních a rozhodčích řízeních v oblasti občanského a obchodního práva, přičemž tyto právní služby poskytuji po celé České republice.

Služby v oblasti vymáhání pohledávek zahrnují celý proces počínaje revizí pohledávky z hlediska její vymahatelnosti, hodnocením bonity dlužníka a zasláním předžalobní výzvy k úhradě dluhu. V případě, že dluh není dlužníkem dobrovolně uhrazen následuje sepis a podání návrhu na vydání platebního rozkazu či žaloby o zaplacení, zastoupení v řízení před soudem, podání exekučního návrhu a zastoupení v exekučním řízení. V případě, že je s dlužníkem vedeno insolvenční řízení sepíši pro Vás přihlášku pohledávky do insolvence a poskytnu též zastoupení v případném incidenčním sporu.

V každé fázi vymáhání pohledávky je podle pokynů klienta usilováno o dobrovolnou úhradu pohledávky dlužníkem, a to v případě potřeby prostřednictvím telefonického kontaktu, návrhu dohody o narovnání či splátkového kalendáře.