Mimosmluvní odměna dle advokátního tarifu

Mimosmluvní odměna stanovená dle advokátního tarifu je odměna, která je účtována dle provedených úkonů právní služby. Tyto jsou demonstrativně uvedeny v § 11 advokátního tarifu. Jedná se například o převzetí zastoupení, písemné podání soudu ve věci samé, účast u jednání soudu apod.

Příslušná výše odměny za jeden úkon právní služby se vypočítá podle tarifní hodnoty věci uvedené v § 8 – 10a advokátního tarifu za současného použití § 7 advokátního tarifu.

Mimosmluvní odměna za úkon právní služby může být navýšena, a to například jedná – li se o úkon u něž je nutno využití cizího jazyka či cizího práva, mimořádně časově náročný úkon, úkon, který je nutno úkon učinit mimo pracovní dobu advokátní kanceláře.

Vedle mimosmluvní odměny za úkon právní služby je advokát oprávněn účtovat též paušální částku 300,- Kč, která představuje náhradu hotových výdajů advokáta za každý jednotlivý úkon právní služby.

Advokát je také oprávněn účtovat cestovné a náhradu za promeškaný čas strávený cestou a také čekáním v případě zpožděného začátku jednání/výslechu apod.

Příklady výpočtu mimosmluvní odměny:

Spor o zaplacení částky 10.000,- Kč  od 1.500,- Kč za jeden úkon právní služby + 300,- Kč paušální náhrada hotových výdajů

Řízení ve věci o výchovu/výživu nezletilého dítěte – 1.000,- Kč za jeden úkon právní služby + 300,- Kč paušální náhrada hotových výdajů

Zastoupení ve správním řízení – 1.000,- Kč za jeden úkon právní služby + 300,- Kč paušální náhrada hotových výdajů

Obhajoba v trestním řízení – trestní sazba 1 – 5 let – 1.500,- Kč za jeden úkon právní služby + 300,- Kč paušální náhrada hotových výdajů